وب کافه

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

هک کاربردی بادی پرس 2

نویسنده:
6 آوریل 14

بسیاری از کاربران بادی پرس  از اینکه پروفایل شخصی انها به افراد ناشناس نشان داده میشود دلخور و نگران هستند که در این زمینه افرونه شخصی سازی پروفایل در مخزن ورد پرس موجود بود که هم اکنون پاک شده . اما اشکال نداره ما میتوانیم با استفاده از کد زیر پروفایل کاربرانمان را تنها به دوستاننشان نشان دهیم تا کاربرانمان احساس امنیت بیشتری داشته باشند.

این کد را در function.php  قالب خود جای دهید

if( !function_exists('only_friends_allowed_in_profile') ):
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Only allowed Friends to view your profile
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
function only_friends_allowed_in_profile() {
global $bp;
if ( bp_is_user_activity() || bp_is_user_profile() || bp_is_member() ) {
if ( ('is_friend' != BP_Friends_Friendship::check_is_friend( $bp->loggedin_user->id, $bp->displayed_user->id )) && (bp_loggedin_user_id() != bp_displayed_user_id()) ) {
if ( !is_super_admin( bp_loggedin_user_id() ) ) { //exclude super admin
bp_core_redirect( $bp->root_domain ); //redirect to homepage
}
}
}
}
add_filter('get_header','only_friends_allowed_in_profile',3);
endif;

 

هک کاربردی بادی پرس

نویسنده:
6 آوریل 14

 

با اینکه بادی پرس قابلیتهای فراوانی برای راه اندازی یک شبکه اجتماعی دارد اما همچنان نسبت به دیگر شبکه های اجتماعی کمبودهایی دارد که میتوان با استفاده از افزودن کدهای جانبی به فایل function سایت خود را شبیه سایتهای شبکه اجتماعی کنید هکی که امروز برای شما در نظر گرفته ام این قابلیت را به سایت شما میدهد که وقتی هر کاربری وارد سایت شما میشه به صفحه پروفایل خودش منتقل بشه امیدوارم این هک به کارتان بخورد .

 

 

 

function bp_redirect_slug_profile() {
  global $wp, $bp;

   $page_slug = 'bp-profile';

  // if this is not a request for $page_slug then bail
  if ( strtolower($wp->request) == $page_slug || $wp->query_vars['page_id'] == $page_slug ) {

   $location = bp_core_get_user_domain( $bp->loggedin_user->id );

   if ( is_user_logged_in() ) {
    wp_redirect( $location );
   } else {
    wp_redirect( get_bloginfo('wpurl') );
   }

   exit;
  }
}
add_action( 'template_redirect', 'bp_redirect_slug_profile', 0 );